Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 april 2014

LeaseBrokers:
LeaseBrokers zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda Nederland onder nummer 60249900, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.


Bieder:
Het RDW (indien in Nederland actief) erkende autobedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon dat een bieding heeft uitgebracht.


Koper:
Het RDW(indien in Nederland actief) erkende autobedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, dat een bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een verkoper.


Aanbieder:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig aanbiedt op de verkoopsite.


Verkoper:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig heeft aangeboden op de verkoopsite en welke een bod heeft geaccepteerd.


Voertuig:
Een voertuig, zijnde een personenauto, bedrijfsauto camper of caravan, die ter verkoop wordt aangeboden.


Kavel:
Een voertuig, die ter verkoop is aangeboden en welke is opgenomen in de administratie van de verkoopsites. Aan dit voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Leasebrokers.


Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om het voertuig van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich om het voertuig te leveren aan de Koper.


Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.


Wederpartij:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de Verkoopsite(s) van Leasebrokers

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Leasebrokers.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Verkopers of Kopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Aanbieders en Verkopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Leasebrokers, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 6. Indien Leasebrokers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leasebrokers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING LEASEBROKERS

 1. De dienstverlening van Leasebrokers ziet alleen en uitsluitend op het bemiddelen bij een wederzijds bindende afspraak over een Transactie tussen Koper en Verkoper.
 2. Leasebrokers stelt aan Aanbieders en Verkopers een online formulier ter beschikking om Auto's te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van autobedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.

ARTIKEL 5. VEILING

 1. Nadat een voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Leasebrokers de voertuig een taxatienummer toe. Vanaf dat moment wordt deze taxatie uitgezet bij diverse handelaren en krijgen zij één werkdag de tijd om een bod uit te brengen op de auto. Als een bieding niet naar tevredenheid is, bestaat er een kans dat Leasebrokers de veiling met één dag verlengt en zelf opzoek gaat naar meer gegadigden.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Nadat een Transactie tussen een Koper en een Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper de het voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het voertuig aan Koper te leveren. Indien het voertuig door Verkoper toch aan een derde wordt verkocht, zal Leasebrokers aan Verkoper 15 % van het overeengekomen aankoopbedrag aan administratiekosten in rekening brengen (300 EUR minimum, inclusief omzetbelasting).
 2. De verkoop van een voertuig via de Verkoopsite(s) is voor de Verkoper kosteloos. Bij niet-levering van een voertuig door Verkoper, brengt Leasebrokers echter 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten bij Verkoper in rekening (300 EUR minimum, inclusief omzetbelasting).
 3. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro's te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening van Leasebrokers. Bij te late betaling van de facturen worden de incassokosten (minimaal € 45,-) doorbelast, bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner. Alle hieruit voorkomende kosten zullen, op grond van artikel 6:96 lid 2 BW, bij u als verkopende partij in rekening worden gebracht. Bij een te vorderen bedrag tot en met € 2.500,00 bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 45,00.
 4. De administratie van Leasebrokers geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Leasebrokers verrichte werkzaamheden.
 5. Alle door Leasebrokers aan Bieder, Koper en Verkoper opgegeven biedingen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT

 1. De Transactie komt tot stand indien de Verkoper een bod van een Koper heeft aanvaard. De Bieder wordt op dat moment Koper.
 2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht te maken.
 3. Koper is verplicht het voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier.
 4. Binnen 21 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper de Koper en Leasebrokers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet-levering van het voertuig brengt Leasebrokers 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten (300 EUR minimum, inclusief omzetbelasting) bij Verkoper in rekening.
 5. Koper en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van Koper dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
 6. Indien de termijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van LeaseBrokers komen, dienen de daaruit voor Leasebrokers voortvloeiende schade, kosten en gederfde inkomsten door de partij te worden vergoed die aansprakelijk is voor de vertraging. Ingeval de vertraging te wijten is aan de Verkoper, is de Verkoper de administratiekosten, bepaald op 15% van de verkoopprijs, aan Leasebrokers verschuldigd.
 7. 7. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. Daarnaast geld de bedenktijd van 7 dagen voor een overeenkomst op afstand niet aangezien de prijs van het voertuig onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop Leasebrokers geen invloed heeft of kan uitoefenen.
 8. 8. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten (na het bevestigen middels telefonisch bevestigen of het bevestigen middels een e-mail bericht) om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die ten allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. Deze voorwaarde is ingesteld om misbruik van de dienstverlening van Leasebrokers te voorkomen en leveringen vanuit verkopende partijen te garanderen aan de Koper.
 9. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst. Indien de Verkoper het Voertuig bij de Koper brengt, dan kan de Verkoper aanspraak maken op uitsluitend de vergoeding een treinkaartje (enkele reis, tweede klasse, een persoon op de route van het adres van de Koper naar het adres van de Verkoper) na het inzenden van het originele treinkaartje (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waarde betreffende treinreis op vermeld staat), het vrijwaringsbewijs van het voertuig(met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum van de treinreis) in combinatie met de bankgegevens naar het adres zoals vermeld op de website.
 10. Indien er is afgesproken dat het voertuig door de Koper bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen het voertuig binnen het tijdsperk van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen.
 11. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
 12. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of het voertuig overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
 13. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het voertuig en de omschrijving daarvan van de Verkoper, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of de Transactie ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
 14. Alvorens Koper tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
 15. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten.
 16. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
 17. De Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte RDW vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Leasebrokers in te zenden.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Inkoopsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Leasebrokers.
 2. Alle door Leasebrokers verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leasebrokers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Leasebrokers een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leasebrokers op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

 1. Leasebrokers verschaft Kopers en Verkopers toegang tot de door haar geëxploiteerde websites en gebruik van haar diensten. Hoewel Leasebrokers zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen.
 2. Leasebrokers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Leasebrokers redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Leasebrokers ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Leasebrokers geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Leasebrokers gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Leasebrokers feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen
 4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Leasebrokers opgeschort tot nader order.


ARTIKEL 10. RECLAME

 1. Een eventuele klacht met betrekking tot de bemiddeling of het factuurbedrag betreffende de administratiekosten bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur aan Leasebrokers te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Leasebrokers accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
 2. Leasebrokers is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Leasebrokers, Koper of Verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Leasebrokers uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Leasebrokers verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 3. Leasebrokers is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Leasebrokers.
 4. Leasebrokers is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
 5. Leasebrokers heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 6. De Wederpartij vrijwaart Leasebrokers tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.

ARTIKEL 12. PRIVACY

 1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Leasebrokers en de Bieders te stellen.
 2. Leasebrokers mag het door de Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Leasebrokersverstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig.
 3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Leasebrokers de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
 4. Leasebrokers aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Leasebrokers. Leasebrokers is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Leasebrokers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Leasebrokers zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Leasebrokers en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
 7. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Leasebrokers en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
 8. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de bieding en er een koopovereenkomst is gesloten dan zullen de gegevens van de Koper middels een e-mail bericht aan de Verkoper bekend gemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkopers middels een e-mail bericht aan de Koper bekend gemaakt worden. Het is deze partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 9. De Wederpartij erkent dat Leasebrokers gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
 10. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Leasebrokers gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Leasebrokers, andere websites van Leasebrokers en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Leasebrokers rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Leasebrokers Nederland – Arsenaal 9 4254 VC Sleeuwijk 10. Indien de Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice.
 11. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), die zij aan Leasebrokers ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld.
 12. Leasebrokers behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
 13. Enige tijd na het aanmelden van het voertuig op de Verkoopsite zal de Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat de voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Leasebrokers.
 14. Leasebrokers maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Leasebrokers gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Leasebrokers cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Leasebrokers wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Leasebrokers geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
 15. Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je dit anoniem doet of dat je toestemming geeft jouw naam erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Door het schrijven van een recensie, geef je ons eeuwigdurende toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief jouw naam of andere gegevens zoals je woonplaats, en de Voertuiggegevens zoals je deze op onze website hebt ingevuld.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

 1. Op de algemene voorwaarden en de via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Leasebrokers ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Leasebrokers aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 2. Auteursrecht. De inhoud van de teksten in deze algemene voorwaarden is eigendom van Leasebrokers of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemachtigde KVK  van Leasebrokers.